JFK vs. Maplewood Girls B-ball 12-16-15 - tribtoday