2/18/2016 Howland - Salem Girls Basketball - tribtoday